Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu

Adam Adamczyk

tel. 34 351-37-94

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów / najemców / dzierżawców


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu


Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem nauki zdalnej


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów / najemców / dzierżawców

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z siedzibą w Lublińcu, przy ul. płk. St. Wilimowskiego 8.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 34 351 37 94

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

  3. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko, nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.

 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora .

 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

  1. pkt 3 a) będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,

  2. pkt 3 b) będą przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

  3. pkt 3 c) będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 8. Przysługuje Ci  prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.


 

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu

 

Podstawa prawna:
  1. Konwencja Praw Dziecka
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996)
  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000)
 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu posiada monitoring wizyjny.

 2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej przyległym, ograniczenie liczby sytuacji niepokojących w szkole i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 3. W szkole nie ma zainstalowanych kamer - atrap. Obserwacji monitoringu dokonują pracownicy szkoły w sekretariacie szkoły.

 4. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą: jeden rejestrator, jeden monitor komputerowy, 6 kamer wewnętrznych i 2 zewnętrzne , uchwyty do kamer, obudowy do kamer zewnętrznych, zasilacz buforowy, jeden dysk twardy, materiały instalacyjne.

 5. Zabezpieczony rejestrator znajduje się w sekretariacie szkoły.

 6. Kamery są rozmieszczone na każdym piętrze budynku, przy domofonie i przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz na zewnątrz przy stojakach na rowery oraz przy hali gimnastycznej, jak również na boisku szkolnym.

 7. Plik z materiałem archiwalnym może być przekazany upoważnionym organom – na ich pisemny wniosek. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest informatyk lub osoba wskazana przez dyrektora.

 8. Osobami uprawnionymi do ciągłej obserwacji monitoringu są upoważnieni przez dyrektora pracownicy.

 9. Bieżący zapis monitoringu w ciągu dnia jest obserwowany przez osobę uprawnioną w sekretariacie szkoły i w przypadku zaobserwowania przez nią sytuacji niepokojących ma ona obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt dyrektorowi szkoły.

 10. W przypadku zaistnienia niepokojących sytuacji w szkole lub otoczeniu szkoły osoby uprawnione przeglądają zapisy monitoringu i zgłaszają dyrektorowi zajście.

 11. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły oraz w sytuacjach kryzysowych.

 12. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni na hali gimnastycznej, stołówki.

 13. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 14. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.

 15. O posiadaniu monitoringu wizyjnego osoby postronne poinformowane są za pomocą piktogramów, znaków graficznych, tablic informacyjnych umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku szkolnego.

 16. Elementy monitoringu wizyjnego mogą być w miarę konieczności i możliwości finansowych udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

 17. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora.

 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.


 

Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia

Drogi Rodzicu,

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Wilimowskiego 8

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 34 351 37 94

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. promocji działalności szkoły oraz osiągnieć i umiejętności ucznia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3.  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny)
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Miejski w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego.

 5. Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

 6. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy

 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.


 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM NAUKI ZDALNEJ

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, z którym można się kontaktować:W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych –pod nr tel. (34) 351 37 94; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – pod nr tel. (34) 351 37 94; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • pisząc na adres naszej siedziby: ul. Wilimowskiego 8, 42-700 Lubliniec,
  • telefonicznie pod numerem 34 3511421,
  • pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych –pod nr tel. (34) 351 37 94; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),

 4. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są: dostawca usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna oraz Orange Polska S.A. oraz dostawcy platformy zdalnej Microsoft Office 365.

 5. Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres rok szkolnego 2020/2021

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;

 8. W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;

 9. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;

 10. Podanie danych jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.